ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แบบฟอร์มเล่มคำขอตั้งงบประมาณ 2560

  2559-12-16 07:23:00
  เพื่อให้ส่วนงาน วิทยาเขต วิทยาลัย ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน...
  อ่านรายละเอียด
 • กรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

  2559-10-31 04:31:00
  เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑...
  อ่านรายละเอียด
 • แบบเอกสารแนบข้อกำหนดฯ พ.ศ.2560

  2559-09-29 09:37:00
     ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะจัดทำข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งเงินงบประมาณ และเงินรายได้...
  อ่านรายละเอียด
 • รายงานเงินสะสมงบประมาณเหลือจ่าย

  2559-07-14 02:45:00
  ขอให้ส่วนงาน วิทยาเขต วิทยาลัย รายงานเงินสะสมงบประมาณเหลือจ่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 - ปีปัจจุบัน แล้วส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 12 กันยายน...
  อ่านรายละเอียด