ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แบบบัญชีจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

  2560-08-16 03:01:00
  ดาวน์โหลด>>> หนังสือนำ  และ    แบบฟอร์ม                                              ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดทำข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้ง เงินงบประมาณ และเงินรายได้...
  อ่านรายละเอียด
 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

  2560-03-20 06:01:00
  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำเดือน มีนาคม 2560 เพื่อประกอบคำของตั้งงบประมาณ
  อ่านรายละเอียด
 • แบบฟอร์มเล่มคำขอตั้งงบประมาณ 2560

  2559-12-16 07:23:00
  เพื่อให้ส่วนงาน วิทยาเขต วิทยาลัย ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน...
  อ่านรายละเอียด