เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือส่วนงานจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

จัดส่งทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมจัดส่งรูปแบบเอกสารมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

 

ดาวน์โหลดเอกสาร        <<<<<<คลิกที่นี่>>>>>>>