ท่านสามารถดาวน์โหลด แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕)
ได้ตามเอกสารที่แนบมาด้านล่าง